Välkommen till Excellent Moving

 

Villkor – Flyttstädning

1. ALLMÄNT

Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Med ”Tjänst” avses den tjänst som specificeras i bokningsvillkoren som skickas ut via mail eller post vid bokningstillfället. Med ”Objektet” avses den plats där Tjänsten ska utföras. Med ”Leverantör” avses den som utför Tjänsten dvs. Excellent moving Sweden AB, org nr 559187-8987.

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade tjänster om inte annat anges. Med ”Uppdraget” avses de Excellent moving Sweden AB utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med bokningsvillkoren. Bokningsvillkoren kompletteras av dessa allmänna villkor. Dessutom är Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet såvitt gäller. Tjänster där Beställaren är konsument. Om Beställaren är näringsidkare gäller inte Konsumenttjänstlagen och dessa Avtalsvillkor endast i tillämpliga delar.

2. UPPDRAGET

Excellent moving Sweden AB skall utföra Tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

UTRUSTNING
Excellent moving Sweden AB tillhandahåller städutrustning om inget annat överenskommits. Beställaren skall tillhandahålla tillgång till varmt och kallt vatten,  uttömningsmöjlighet och el.

BESTÄLLD TID

Detta framgår av bokningsvillkoren som mailats eller postats vid bokningstillfället.

BOKNING
Med bokning avses per telefon eller e-post av Beställare godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4. Excellent moving Sweden AB förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

3. AVBOKNING

Ett förbokat tillfälle kan avbokas av Beställaren via mejl eller telefon till Excellent moving Sweden AB minst 3 arbetsdagar innan bokad tid. För senare ändring eller avbokning än 5 arbetsdagar innan uppdraget ska utföras utgår full betalning på beloppet som är efter rutavdraget på 50%.

Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats debiteras det enligt ovan.

SJUKDOM
Påverkar inte reglerna för avbokning, ombokning och uteblivna tillfällen. Om debitering sker debiteras

4. NÖJD KUND-GARANTI

Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon anledning.
Engångsuppdrag besiktas av köparen av tjänsten och städaren på plats direkt efter avslutat uppdrag med vår checklista. Eventuella påpekanden åtgärdas av oss direkt på plats vid besiktningen av städningen. Är du osäker på vad som ingår i vår garanti? Ring vår växel 08-15 11 11

5. FEL, AVVIKELSER OCH REKLAMATIONER

Beställaren ska underrätta Excellent moving Sweden AB inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att Tjänsten är felaktig (reklamation). Excellent moving Sweden AB åtar sig att åtgärda felet och rätta till avvikelsen inom 36 timmar, om möjligt.

6. TILLTRÄDE – IORDNINGSTÄLLANDE

Beställaren skall lämna tillträde samt se till att bostaden är i sådant skick att Tjänsten kan utföras.

7. BETALNINGSVILLKOR

Betalning kan endast ske med befriande verkan till SEB bankgiro. Vid betalning ange faktura-numret som referens. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Tilläggstjänster faktureras löpande av Leverantören och betalning skall vara

Excellent moving Sweden AB tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Excellent moving Sweden AB blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Excellent moving Sweden AB i efterhand rätt att kräva Beställaren på motsvarande belopp.

8. ARBETSLEDNING OCH KONTAKTPERSON

Arbetet leds och kontrolleras av Excellent moving Sweden ABs arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Excellent moving Sweden AB kan vända sig för rapportering och
förfrågningar.

9. NYCKLAR MM

Det är viktigt att Beställaren kommer överens med
Excellent moving Sweden AB hur vi gör med nyckel så att vi kommer in och kan låsa efter oss när vi är klara. Excellent moving Sweden AB tar fullt ansvar för utkvitterade nycklar. Om du ej har möjlighet att vara hemma kan du lämna och hämta nycklar på vårt kontor. Dåntorpsvägen 33 ,  Jordbro
Öppet: måndag-fredag 08.00-17.00 (ring
innan du kommer så att vi finns på plats, 08-15 11 11.

10. ANSVAR

Excellent moving Sweden AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av Excellent moving Sweden AB:s fel. Personskador regleras i enlighet med Excellent moving Sweden AB:s försäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Excellent moving Sweden AB kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Beställarens maskiner. Eventuella skador eller annan åverkan

på maskiner som användes av Excellent moving Sweden AB utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren. Om Beställaren kräver ersättning för skadad maskin skall det skadade objektet lämnas över till Excellent moving Sweden AB. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

11. ERSÄTTNINGSANSPRÅK PÅ
GRUND AV SKADA
Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom
skälig tid skriftligt till Excellent moving Sweden AB, dock senast en
(1) arbetsdag efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

12. FÖRSÄKRING

Excellent moving Sweden AB innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Excellent moving Sweden AB har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Excellent moving Sweden AB är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av nycklar.

13. FORCE MAJEURE

Händelser utom Excellent moving Sweden ABs kontroll såsom krig,
upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lock out,
blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att Excellent moving Sweden AB icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Excellent moving Sweden AB från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder.
Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Excellent moving Sweden AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

14. HÄVNING

Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har Excellent moving Sweden AB rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

15. SEKRETESS

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Excellent moving Sweden ABs medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Excellent moving Sweden AB
 i form av referenser och dylikt konfidentiellt.