Allmänna villkor för bohagsflytt – Excellent Moving Sweden AB

1. Inledning

1.1 Leverantören av flyttjänster och därtill hörande tjänster (tilläggstjänster) är Excellent Moving Sweden AB (org. nr: 559187–8987), Hällmarkshöjden 29, 141 92 Huddinge (nedan kallad ”Excellent Moving”. Referenser till ”Kunden” avser den konsument eller näringsidkare som anlitar Excellent Moving.

1.2 Med ”konsument” avses en Kund som i egenskap av fysisk person handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1.3 Med ”näringsidkare” avses en Kund som i egenskap en fysisk eller juridisk person handlar för ändamål som harsamband med den egna näringsverksamheten.

1.4 Dessa allmänna villkor (nedan kallat ”Villkoren”) gäller för samtliga avtal som Excellent Moving ingår med Kunden avseende flyttjänster och därtill hörande tjänster (tilläggstjänster), inbegripet bland annat bokning/beställning av sådana tjänster. Endast Excellent Movings villkor ska tillämpas på avtal mellan Kunden och Excellent Moving. Kunders allmänna villkor accepteras inte.

2. Våra tjänster och ansvar

2.1 Excellent Moving organiserar och utför flyttjänster. Sådana tjänster inkluderar t.ex. transportfordonets ankomst och avfärd samt lastning och avlastning av flyttgodset. Excellent Moving kan i detta sammanhang utföra andra därtill hörande tjänster (tilläggstjänster). Kunden kan beställa sådana tjänster mot ytterligare ersättning, t.ex. köp och hyra av flyttkartonger, köp av flyttstädning, eller ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd (för in- och utflyttning). För vissa tilläggstjänster gäller specifika villkor. Sådana specifika villkor framgår i samband med beställning och måste accepteras av Kunden innan beställningen slutförs.

2.2 Uppdraget anses vara påbörjat när Excellent Moving får tillgång till bohaget för packning, eller om packning ej beställts, när Excellent Moving börjar flytta bohaget. Uppdraget anses vara avslutat när bohaget har lossats på den avtalade avlastningsadressen, eller om packning ingått i avtalet, när Excellent Moving har packat upp bohaget.

2.3 Excellent Moving kan erbjuda tillfällig magasinering enligt särskild skriftlig överenskommelse därom.

2.4 Uppdraget omfattar inte följande, såvida inte annat skriftligen avtalats:

 • transport av temperaturkänsligt gods, växter, livsmedel eller levande djur,

 • transport av onormalt skrymmande eller tunga föremål, såsom exempelvis men ej uteslutande: piano, biljardbord, flyglar, motorsängar m.m.

 • tömning av vattensäng

 • transport av värdesaker och ömtåliga föremål såsom exempelvis men ej uteslutande: smycken, pengar, värdepapper, ädla metaller, eller liknande värdesaker,

 • transport av föremål som kan orsaka person eller egendom skada, såsom exempelvis men ej uteslutande: föremål som är explosiva, frätande, brandfarliga eller illaluktande ämnen, vapen, ammunition eller liknande.

 • transport av vin och sprit som överstiger 15% av ett (1) prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.

 • transport av flyttgods som kräver särskilt godkännande eller tillstånd, såvitt Excellent Moving inte i förväg skriftligen har lämnat sitt godkännande,

 • från- eller inkoppling av elektronisk utrustning, såsom exempelvis men ej uteslutande: datorer, högtalare, lampor m.m.

 • nedtagning eller upptagning av inredning, såsom exempelvis men ej uteslutande: speglar, gardiner, draperier, fasta hyllor, tavlor, antenner m.m.

 • mer omfattande montering eller demontering.

  3. Tilläggstjänster
  3.1 Kunden kan boka ytterligare tjänster, om sådana erbjuds av Excellent Moving, mot ytterligare

  ersättning.

  3.2 Om Kunden efter avtalets ingående utvidgar tjänstens omfattning eller om det inom ramen för de kontrakterade tjänsterna uppstår oförutsedda arbetsinsatser för Excellent Moving, ska kunden erlägga ytterligare ersättning enligt pris och tjänstelistan.

  3.3 Vid avtal om tilläggstjänster, samtycker konsumenten uttryckligen till att tjänsten börjar utföras och går med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

  3.4 Kunden måste meddela Excellent Moving om det finns möbler till ett högre värde än 20 000 SEK. Om Kunden vill att dessa blir försäkrade vid flytten, och beställa emballering av dessa möbler från Excellent Moving. Ifall det finns möbler till ett högre värde än 47 300 SEK, måste Kunden meddela att denne önskar extra försäkring till Excellent Moving, för att Excellent Moving ska utöka skyddet enligt sin försäkring.

  3.5 Excellent Movings personal är inte auktoriserad att utföra EL-VVS och gasarbeten eller liknande installationer.

  3.6 Excellent Moving utför inte transport av farligt gods. Kunden ansvarar för att tillse att farligt gods inte ingår i den transport som Excellent Moving anlitats att utföra enligt Avtalet. Farligt gods utgörs av ämnen, beredningar (blandningar, föreningar eller lösningar) och föremål vilka innehåller ämnen som av sin natur, på grund av fysikaliska eller kemiska egenskaper eller tillstånd vid transport kan innebära en fara för allmän säkerhet och ordning, särskilt för allmänheten, allmän egendom eller människor och djurs liv och hälsa. Gods kan även klassificeras som farligt gods genom lag. Ett par exempel är kemikalier, flytande gas, fyrverkerier, bensin, eldningsolja, vissa särskilda gödselmedel och andra lättantändliga produkter och flytande medel, vissa avfall, radioaktivt material av alla typer (t.ex. för medicinsk eller teknisk användning) samt ämnen som i mindre volymer inte innebär någon fara men som i större volymer kan vara farligt (t.ex. sprejburkar).

  3.7 Excellent Moving kan kontraktera ytterligare fraktförare, speditör eller underleverantör för utförande av flyttuppdraget. Excellent Moving har även rätt att kontraktera ytterligare företag för tillhandahållande av eventuella tilläggstjänster som Kunden beställer.

  3.8 Excellent Moving utför sina förpliktelser med största möjliga omsorg och bevarar Kundens intressen mot betalning av avtalad ersättning.

  3.9 Vid flytt från och till magasin/shurgard är det viktigt att Excellent Moving ska utföra båda uppdragen, för att försäkringen ska gälla.

  3.10 Excellent Moving tar inte ansvar för livsmedel eller blommor vid transporten.

4. Ingående av avtal

4.1 De tjänster som Excellent Moving ska utföra konkretiseras före avtalets ingående. Kunden kan begära information från Excellent Moving om flyttjänster via Excellent Movings webbsida, per e-post eller telefon. Online sker detta genom att kunden fyller i de uppgifter som efterfrågas i beställningsformuläret på Excellent Movings webbsida.

4.2 Uppgifterna som Kunden anger måste vara korrekta. Dessa ligger till grund för Excellent Movings beräkning av kostnader och planering för hur flytten senare ska genomföras. Kunden ansvarar för felaktig, oklar eller bristfällig information. Felaktig, oklar eller bristfällig information kan medföra merkostnader eller leda till att flytten inte kan genomföras på den planerade dagen.

4.3 Utifrån Kundens information tar Excellent Moving fram ett konkret kostnadsförslag. Vanligtvis kommer en medarbetare från Excellent Moving försäljningsavdelning att samråda med Kunden via telefon. Här kommer Kundens information att diskuteras en gång till, såsom på- och avlastningsadress, lista med flyttgods och pris. Excellent Moving baserar sin offert på Kundens information och skickar denna till Kunden via e-post. Om Kunden accepterar offerten. Excellent Moving skickar orderbekräftelse via e-post vilket ger Kunden möjlighet att kontrollera om informationen stämmer.

5. Kundens skyldigheter

5.1 Kunden är förpliktad att lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter, särskilt såvitt gäller de erforderliga uppgifterna om på- och avlastningsställena (t.ex. lokala förhållanden, meterangivelse för gångavstånd från/till lastbilen/ fordonet, kvadratmeterangivelser, antalet rum, personer i hushållet, hiss/antalet våningar, källarutrymmen, innehåll i listan över flyttgods, osv.).

5.2 Kunden är vidare förpliktad att i tid vidta samtliga nödvändiga förberedande åtgärder för att flytten ska kunna utföras på ett korrekt sätt, särskilt packning av flyttgodset. Kunden ansvarar för alla skador som kan anses bero på brister i Kundens demontering, montering eller packning som denne själv har utfört. Detta gäller inte om Kunden vid bokningen har beställt tilläggstjänster från Excellent Moving för att utföra dessa åtgärder.

5.3 Om det behövs är Kunden ansvarig för att där det finns parkeringsförbud inhämta tillstånd för på- och avlastningsplatserna för den aktuella tiden. Om Kunden har beställt detta som en tilläggstjänst från Excellent Moving, ska Excellent Moving inhämta erforderliga tillstånd. Inhämtande av tillståndet sker under förbehåll att tillstånd beviljas. Om det finns gårdsbom för att komma fram till avlastningsplatsen, så ansvarar Kunden för att inhämta bomnyckel.

5.4 Kunden är vidare förpliktad att tillhandahålla Excellent Moving samtliga för flyttgodset erforderliga dokument/medföljande dokumentation, tillstånd, licenser, tulldokument – såvida detta krävs enligt lag eller andra föreskrifter. (Gäller vid Utlandsflytt).

5.5 Kunden ska på ett fackmässigt sätt säkra, eller låta säkra, rörliga eller elektriska delar, särskilt på känsliga enheter, för transport. Excellent Moving är inte förpliktad att kontrollera de av Kunden vidtagna säkerhetsåtgärderna. Excellent Moving tar inte ansvar för elektronik vid flytt om inte det finns synliga skador, såna skador kan täckas av garantin eller Kundens hemförsäkring.

5.6 Vid hämtning och avlastning av flyttgodset ska Kunden vid pålastningsplatsen kontrollera att inget gods har tagits med av misstag eller lämnats kvar.

5.7 Om det inte går att få tillgång till på- eller avlastningsplatsen, är Kunden förpliktad att godkänna kostnad för parkeringsbot. Om Kunden uppger att man utan vidare kan köra till lastnings-/ avlastningsställets adress med en 20 m lång lastbil på körbanan men detta inte skulle vara fallet på grund av parkerade personbilar eller andra hinder, har Excellent Moving på grund av merkostnader till följd av extra insatser rätt att fakturera 350 SEK (inkl. moms) per timme och arbetare under den tid som på- och avlastning pågår.

5.8 Om Excellent Moving inte har ett rimligt ställe att parkera på och Kunden inte väljer att inte godkänner att stå för kostnad för parkeringsbot, parkerar Excellent Moving på ett tillåtet ställe och Kunden står för de merkostnader som tillkommer på grund av det längre avståndet som uppstå på grund av detta.

5.9 Excellent Moving kontaktar inte Kunden avseende lånade kartonger. Om Kunden inte har kontaktat Excellent Moving avseende återlämning av lånade kartonger, ställs en faktura ut med fullpris på de utlånade kartongerna som Kunden har lånat av Excellent Moving och Kunden är skyldig att betala fakturan.

5.10 Kunden ska godkänna det utförda arbetet genom att signera i appen som tillhandahålls av Excellent Moving, och Kunden har inte rätt att vägra signering, utan giltig grund. Innan Kunden signerar i appen, ska Kunden säkerställa att samtligt bohag som Excellent Moving har flyttat är på plats.

5.11 Kunden ansvarar ensamt och tillfullo för att dyra smycken inte ska ingå i packningen som Excellent Moving ska transportera. Excellent Moving tar inget ansvar för smycken som ingår i flytten.

5.12 Kunden måste genomföra en skadeanmälan senast två (2) veckor efter att Excellent Moving genomförde transporten/flytten.

5.13 Kunden ska särskilt ange information om följande:

 • Bohagets omfattning, avsändar- och mottagaradresserna och eventuella biutrymmen på dessa

  adresser,

 • begränsad framkomlighet, förekomst av fungerande hiss inklusive lastförmåga på avsändar- och mottagaradresserna

 • förekomst av särskilt värdefulla (marknadsvärde över ett halvt prisbasbelopp), ömtåliga, stora eller farliga föremål.

  5.14 Om Kunden inte lämnar information om ovanstående, kan Kunden själv få svara för skador på bohaget. Excellent Moving har även rätt att neka transport av sådant gods.

  6. Hinder vid uppdragets utförande

  6.1 Om Excellent Moving bedömer att bohagsflytten inte kan fullgöras på avtalat sätt på grund av något hinder, ska Excellent Movings inhämta Kundens anvisningar. Om det på grund av omständigheterna krävs att uppdraget utförs på annat sätt än enligt avtalet och Excellent Moving inte har kunnat få Kundens anvisningar inom skälig tid, ska Excellent Moving utföra de åtgärder som denne bedömer bäst tillgodoser Kundens intresse.

  7. Pristillägg

  7.1 Excellent Moving har rätt till skäligt pristillägg utöver avtalat pris, om uppdraget blir dyrare än beräknat på grund av något som Kunden ansvarar för och som Excellent Moving inte kunnat förutse vid avtalet ingående. Om orsak inträffar som ger Excellent Moving rätt till sådant pristillägg, ska Kunden omedelbart informeras därom och Excellent Moving ska begära Kundens anvisningar.

  8. Kundens avbeställning

 • 8.1 Vid Kundens avbeställning har Excellent Moving rätt till ersättning för:

 • den del av tjänsten som redan har utförts och för arbete som måste utföras trots avbeställningen, om Kunden avbeställer tjänsten innan den har slutförts,

 • särskilda kostnader som Excellent Moving har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del Excellent Moving inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,

 • särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt

 • förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för tjänsten/produkten, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

  9. Påföljder vid fel dröjsmål
  9.1 Vid dröjsmål eller fel i uppdragets utförande som inte beror på något som Kunden ansvarar för, får

  Kunden:

 • hålla inne del av betalningen för att ge Kunden säkerhet för kraven,

 • kräva att felet avhjälps eller att uppdraget fullgörs, eller

 • göra prisavdrag med ett belopp som motsvarar felet eller dröjsmålet, eller

 • häva avtalet i sin helhet även efter påbörjat uppdrag, under förutsättning att syftet med uppdraget i huvudsak blivit förfelat genom avtalsbrottet och Excellent Moving insett eller borde insett detta, eller

 • häva avtalet i del som ännu inte är utförd, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Kunden, och

 • kräva skadeståndsersättning enligt nedanangiven punkt 11.

  10. Avhjälpande

  10.1 Kunden har rätt att kräva att Excellent Moving avhjälper felet eller skador på bohag, om det inte medför olägenheter eller kostnader för Excellent Moving som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden.

  10.2 Excellent Moving får avhjälpa felet även om Kunden inte kräver det, under förutsättning att Excellent Moving erbjuder sig att göra detta utan uppskov efter att ha mottagit reklamationen och Kunden inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande ske inom skälig tid efter det att Kunden har gett Excellent Moving tillfälle till det.

  10.3 Avhjälpande ska ske kostnadsfritt. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som Kunden enligt Avtalet har tillhandahållit och bekostat.

  11. Skadestånd

  11.1 Kunden har rätt till skadeståndsersättning för bland annat utgifter och förluster som orsakats Kunden genom fel, dröjsmål eller skada på eller förlust av bohag, om Excellent Moving inte visar att händelsen beror på hinder eller omständigheter utanför dennes kontroll, som denne inte skäligen kunde ha övervunnit eller undvikit vid avtalets ingående.

  11.2 Kunden är dock skyldig att vidta skäliga åtgärder för att minimera skadeverkningarna, så långt det är möjligt. Excellent Moving skadeståndsskyldighet innefattar inte ersättning för förlust eller skada i näringsverksamhet. Ersättning utgår inte för indirekt förlust eller skada eller affektionsvärde. I sin helhet är ersättningsskyldigheten begränsad till ett belopp motsvarande 20 prisbasbelopp (enligt lag (1962:381) om allmän försäkring) per hushåll.

11.3 Vid dröjsmål som beror på Excellent Moving, är ersättningsskyldigheten begränsad till ett halvt prisbasbelopp (enligt lag (1962:381) om allmän försäkring) per hushåll.

11.4 Den ersättningsskyldighet som åligger Excellent Moving kan jämkas eller bortfalla i sin helhet om skadan, felet eller dröjsmålet beror på:

 • omständigheter som Kunden ansvarar för, såsom felaktig packning, uppackning nedtagning, montering m.m.

 • skador på ömtålig elektronisk utrustning trots att fackmässig omsorg har iakttagits av Excellent Moving, såsom exempelvis: TV, dator m.m.

  11.5 Part som lider skada på grund av avbeställning eller avtalsbrott är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att minimera skadeverkningarna, så långt det är möjligt. Om detta inte sker, får denne själv bära en motsvarande del av förlusten.

  12. Kundens dröjsmål

  12.1 Om Kunden inte betalar i rätt tid, trots att Parterna har avtalat att betalning ska ske helt eller delvis innan tjänsten utförs, får Excellent Moving ställa in arbetet fram till dess att betalning sker på avtalat sätt.

  12.2 Ifall Kunden inte medverkar till tjänstens utförande och inte lämnar sådan medverkan i rätt tid som utgör en väsentlig förutsättning för arbetets utförande, trots att Parterna har avtalat om detta, får Excellent Moving ställa in arbetet fram till dess att Kunden medverkar på avtalat sätt.

  12.3 För det fall Excellent Moving ställer in arbetet enligt denna punkt, har Excellent Moving rätt till ersättning för förluster och andra kostnader som inställandet orsakar Excellent Moving, under förutsättning att Kunden inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på Kundens sida.

  13. Övriga bestämmelser
  13.1 Eftersom avtalet endast ingås med Excellent Moving ska Kundens instruktioner och meddelanden

  om uppdragets genomförande alltid meddelas till Excellent Moving och helst skriftligen.

  13.2 Dricks kommer inte att avräknas från belopp som Excellent Moving fakturerar för uppdraget.

  13.3 Tavelkartonger är väldigt effektiva vid transport av speglar samt tavlor, det minskar även risken för skador. Kunden informeras härmed om att Excellent Movings försäkringsbolag inte ansvar för tavlor som skadas under transporten om de ej transportodes i en tavellåda eller emballerades. Om Kunden packar tavlor själv, tar Excellent Movings försäkringsbolag inte ansvar för skador även vid transport, men det kan Kundens hemförsäkringsbolag göra och Kunden rekommenderas därmed att kontrollera detta med sitt hemförsäkringsbolag. Excellent Moving packar gärna Kundens tavlor och speglar (obs. detta utgör en tilläggstjänst) och detta ingår även om Kunden har beställt flytt till ett fast pris.

  13.4 Excellent Moving tar inte ansvar för skador på kristallkronor vid transport om Kunden inte själv ordnar en låda för kristallkronor, eller beställer en låda för kristallkronor av oss.

  13.5 Om Kunden har dyra kläder rekommenderas denne att köpa en garderob för kläder, som gör att de transporteras hängandes och blir ej skrynkliga. Excellent Moving tar inte ansvar för kläder eller andra textilier som blivit skrynkliga på grund av bohagsflytten.

  14. Ersättnings- och betalningsvillkor

  14.1 Hos Excellent Moving kan betalning ske genom följande betalsätt: Banköverföring eller Swishöverföring. Kunden ska betala fakturan efter slutfört arbete och Excellent Moving ska hantera skadeanmälningar inom en (1) månad, i form av ett separat ärende.

  Fakturan ska vara fullbetald innan vi kan påbörja utredning kring förlust eller skadeärenden. Gäller inte vid städreklamationer. 

14.2 Om inte annat har avtalats, ska betalningskrav från Excellent Moving betalas inom tio (10) dagar efter att fakturan har mottagits.

14.3 Vid dröjsmål med betalning har Excellent Moving rätt till dröjsmålsräntan som framgår på fakturan fram till dess att full betalning sker och rätt att debitera lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter samt rätt att överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten.

15. Ändring av flyttdatum efter avtalets ingående / flexibelt flyttdatum

15.1 En ändring av flyttdatumet efter avtalets ingående är möjlig, såvitt det avtalade flyttdatumet vid tidpunkten för ändringen infaller senare än 14 dagar framåt i tiden och det nya flyttdatumet inte infaller tidigare än 14 dagar från och med tidpunkten för ändringen.

15.2 Den administrativa avgiften för ändring av flyttdatum uppgår till 490 SEK inkl. moms.
15.3 Om det avtalade flyttdatumet infaller inom 14 dagar från tidpunkten för ändringen av

flyttdatumet, kan flyttdatumet inte ändras.

15.4 Avbokning ska ske senast sju (7) dagar innan flyttdatum annars debiterats Kunden 1000 SEK. Vid avbokning samma dag debiteras Kunden följande: 1500 SEK + 1140 SEK inkl. moms per varje anställd som var inbokat att utföra flytten.

16. Ångerrätt

16.1 Konsumenter har enligt huvudregeln lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ett avtal som ingåtts på distans inom 14 dagar. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa från dagen efter konsumenten ingick avtalet. Meddelande om utövande av ångerrätt ska lämnas till Excellent Moving inom 14 dagar från att avtalet om tjänst ingicks. Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt, ska konsumenten informera Excellent Moving om det, exempelvis via e-post: E-POST eller per post till följande adress: ADRESS. Konsumenten kan även utöva ångerrätten genom att använda Excellent Movings ångerblankett som finns att ladda ner via följande länk: LÄNK, och skicka den till Excellent Moving.

16.2 Vid avtal om flyttransport, samtycker konsumenten uttryckligen till att tjänsten börjar utföras och går med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

16.3 Om ångerrätten är tillämplig kommer Excellent Moving att återbetala eventuell erlagd betalning alternativt avbryta fortsatt orderbehandling och häva avtalet. Eventuell återbetalning ska ske skyndsamt och inom 14 dagar räknat från den dag konsumenten meddelade Excellent Moving att denne utövar ångerrätten. Återbetalningen sker på samma sätt som vid betalningen.

17. Reklamation

17.1 Om Kunden vill framställa anspråk mot Excellent Moving på grund av skada, förlust, fel eller dröjsmål ska detta meddelas Excellent Moving inom skälig tid från det att Kunden märkt eller borde ha märkt skadan, förlusten, felet eller dröjsmålet. Meddelandet bör vara skriftlig. Reklamation får dock ej ske senare än tre (3) veckor efter uppdragets avslut.

18. Befrielsegrunder (force majeure)

18.1 Kunden och Excellent Moving, inklusive Tredje part som underkontrakterats av Excellent Moving för att utföra delar av tjänsten som Excellent Moving anlitas för, är befriade från sina åtaganden och skadeståndsskyldighet om sådant fullgörande förhindras på grund av en orsak skäligen utom dess kontroll (”force majeure-situation”), såsom exempelvis men ej uteslutande; myndighetsbeslut, tvist mellan arbetsmarknadens parter eller av annan, upplopp, krigsliknande

händelser, brand, allvarlig smittspridning, säkerhetshot, virusvarning, attacker mot Tjänsten, situationer som relateras till terrorattacker, strömavbrott eller orsaker hos Kunden eller under Kundens kontroll eller Tredje part som tillhandahåller produkter och tjänster till Kunden, och ska meddela den andre Parten om den förhindrande omständigheten. När hindret upphör, ska motparten genast skriftligen meddelas därom och förpliktelserna ska, om möjligt, fullgöras på avtalat sätt.

19. Bestämmelses ogiltighet

19.1 Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle konstateras vara ogiltig av ARN, EU ODR, allmän domstol eller skiljedom, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska Excellent Moving, om möjligt, formulera en ny giltig bestämmelse som ersätter den ogiltiga bestämmelsen.

20. Lagval och tvistelösning

20.1 Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

20.2 Tvister som uppstår mellan Kunden och Excellent Moving ska i första hand försöka lösas direkt mellan Parterna genom Excellent Movings kundtjänst. Kunden har alltid rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

20.3 Dessutom kan Kunden lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr.

20.4 Om Kunden och Excellent Moving inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

20.5 Tvist mellan Kund i egenskap av näringsidkare och Excellent Moving ska bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Stockholm.